Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik. Programmet finansieras av Vinnova, som tillsammans med Energimyndigheten och Formas i dagsläget finansierar sjutton strategiska innovationsprogram eller SIP.

Medtech4Health ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera denna och stärka den medicintekniska industrin.

Verktygen består av utlysningar av medel samt olika aktiviteter för att undanröja hinder som står i vägen för att visionerna ska uppnås. Dessa aktiviteter är bland annat utbildningar och påverkansarbete på olika plan både inom och utanför Sverige.

Programmet startade 2016. Under Medtech4Healths första tre år har programmet via öppna utlysningar stöttat cirka 140 projekt med 65 miljoner. Programmet har också sedan start drivit ett antal strategiska aktiviteter och i dessa delfinansierat med 64 miljoner.

Denna rapport berättar vad programledningen genomfört under den första treårsperioden, med tonvikt på 2018. Rapporten är indelat i fyra huvudavdelningar, utveckling av medicinteknik, strategiska aktiviteter, internationalisering samt extern kommunikation. Komplettera gärna med att läsa vad programmet gjorde 2016 respektive 2017.

Samspråk i Medtech4Healths monter under Medicinteknikdagarna.

Medtech4Healths organisation

Medtech4Health leds av en styrelse med representanter från akademi, näringsliv och landsting. Ordförande är Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för branschorganisationen Swedish Medtech.

Arbetet genomförs av ett nationellt programkontor som består av ett antal centrala funktioner samt representanter från så kallade noder runt om i landet. Noderna är antingen regionala eller ämnesmässiga centrumbildningar, institut eller branschorganisation. Representanterna för noderna kombinerar arbetet för Medtech4Health med andra roller.

Det operativa arbetet har under hela den första treårsperioden letts av programdirektör Reidar Gårdebäck, som nu avrundar sin tid inom programmet. Medtech4Health har flera referensnätverk och en lång rad med arbetsgrupper.

Reidar Gårdebäck som var Medtech4Healths programdirektör under etableringsåren.

Utvärdering och utveckling av programmet

Vart tredje år genomför finansiärerna av de strategiska innovationsprogrammen en större utvärdering. Under 2018 genomgick Medtech4Health sin första utvärdering med fokus på etableringen av programmet. I utvärderingen ingick bland annat en självutvärdering och en hearing. Utvärderarnas rapport bjöd inte på några överraskningar och var genomgående mycket positiv. Särskilt beröm fick programmets nationella förankring och kommunikation. Att programledningen kan arbeta mer aktivt med effektlogiken och uppföljning var redan känt.

Under året har en grupp inom programledningen startat arbetet med att planera Medtech4Health 2.0, det vill säga ta fram struktur, mål och aktiviteter för nästa treårsperiod. I detta ingår även jämlikhet för hållbar utveckling.

En omorganisation av programmet pågår. Istället för att KTH är koordinator flyttas programmet till ett självständigt icke vinstdrivande företag.

Utveckla medicinteknik

Större delen av Medtech4Healths budget läggs på att stötta utveckling och implementering av medicinteknik. Detta sker i huvudsak genom att medicinteknikprojekt kan söka finansiering i öppna utlysningar.

Sedan programmets start har 140 medicinteknikprojekt fått finansiering med 65 miljoner via utlysningar. Under 2018 har vi hittills finansierat med 35 miljoner. Bläddra bland samtliga finansierade projekt på vår webbsajt.

Under 2018 arbetade vi vidare med olika idéer på hur vi ska stötta de pågående utvecklings- och implementeringsprojekten på ett strukturerat sätt, samt samla in och synliggöra resultaten. Detta är utmaningar vi har gemensamt med andra strategiska innovationsprogram. Ett erfarenhetsutbyte pågår.

Utlysningsansvarig: Frida Lindberg

Tätare samarbete med Swelife i framtiden

Under året arbetade en projektgrupp från Medtech4Health och Swelife för att skapa en stor gemensam utlysning som ska gå två gånger per år. Den ersätter flera av programmens tidigare utlysningar. Strax före jul öppnade den första omgången Samverkansprojekt för bättre hälsa.

Swelifes Åsa Wallin på Brain Gain, en konferens som båda programmen sponsrade.

Öppna utlysningar av medel 2018

Under 2018 genomfördes fyra utlysningar med delvis olika målgrupper och syfte. Utlysningarna presenteras nedan i den ordning som de öppnade.

Projekt för bättre hälsa

Utlysningen Projekt för bättre hälsa är ett samarbete med Swelife. Totalt fick 22 projekt dela på 20,5 miljoner. Av dessa 20 projekt var nio inom läkemedelsområdet, nio inom medicinteknik och fyra inom e-hälsa.

Kompetensförstärkning till småföretag

Med Kompetensförstärkning för småföretag ger Medtech4Health stöd för mikro, små och mellanstora företag för att ta in extern kompetens som företaget saknar. Utlysningen öppnade 1 februari och tog emot ansökningar löpande under året fram till 30 november. Granskning och beslut en gång per månad. Totalt 17 projekt och 2,7 miljoner.

Stöd till innovatörer inom vård och omsorg

Stöd till Innovatörer inom vård och omsorg riktar sig till anställda inom vård och omsorg för att ge dem möjlighet att frigöra tid att arbeta med att utveckla och implementera ny teknik. 7 projekt finansierades med 5,4 miljoner.

Medicintekniska samverkansprojekt

Årets fjärde och finansiellt största utlysning, Medicintekniska samarbetsprojekt, stängde i september. Utlysningen var öppen för samarbetsprojekt mellan minst två parter där de kan söka max 50% av totalbudget. 10 projekt delade på 15 miljoner.

Stötta och sprida medicinteknikportföljen

För att ge de medicintekniska projekten bästa förutsättningar för att lyckas är det viktigt att vid behov erbjuda ytterligare stöd. Detta sker framförallt i regi av de regionala noderna.

Projekt Accelerera

Inom projektet Accelerera får ett urval av de finansierade projekten möjligheten att träffa erfarna personer med relevant medicinteknisk branschexpertis. Dessa möten skall för de enskilda projekten utmynna i tydliga strategier och identifiering av lämpliga nästkommande aktiviteter. Vidare skall expertpanelerna matcha projektens/företagens behov med lämpliga aktörer som kan tillfredsställa dessa behov.

Ett antal pilotprojekt har startats tillsammans med lokala Connect. Projektledare är Henrik Mindedal, MedTech West.

Spridning av medicinteknikprojektens resultat

Under våren bjöd vi in tre projekt till en pilot där vi testade att göra videofilmer för att visa vad medicinteknik kan göra för nytta i samhället. Under hösten presenterades tre andra projekt i artikelform på vår webbsajt.

För tredje året i rad sponsrade Medtech4Health deltagandet i Medicinteknikdagarna för ett antal medtechprojekt. De fick presentera sina framsteg.

Strategiska aktiviteter

För att nå programmets mål deltar eller driver Medtech4Health i ett antal aktiviteter som ska undanröja hinder för implementering av medicinteknik i vården. Det kan handla om att sammanföra olika aktörer, sprida kunskap om vad medicinteknik kan göra för vård och omsorgssektorn och olika former av påverkansarbete. Sammantaget är syftet att på sikt öka antalet innovationer som kommer till nytta för patienter och brukare.

Dessa kallas för strategiska aktiviteter och de är ibland initierade och drivna internt, ibland av en extern aktör. Här kommer en introduktion i bokstavsordning till de större satsningarna. Av dessa är MAXA Medtech och UppHIM nya för i år.

AIDA – Anaytical Imaging in Diagnostic Imaging

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Basen är i Linköping men arenan är nationell. Här samlas akademi, sjukvård och industri för att omsätta tekniska framsteg inom AI till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg. Detta innefattar skräddarsydda IT-system och tillhörande bemanning sjösatt i en kliniknära miljö.

Under våren fick projektet beviljats ytterligare medel för utökning av verksamheten och ge möjlighet att ta in fler delprojekt och fellowship. Dessutom förlängdes projektet med ett år att kunna drivas till minst slutet av 2020. 27,2 MSEK finns avsatta för detta projekt under en fyraårsperiod. Projektledare är Claes Lundström som är forskare på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV vid Linköpings universitet samt forskningschef på Sectra.

Jenni Nordborg lyfte fram AIDA in sin presentation under Medicinteknikdagarna.

Innovationsmotorer

Innovationsmotorer är en del av Medtech4Healths arbete för att höja takten på utvecklingsarbetet i vården. Tanken är att sjukvården själva ska fungera som en motor för utveckling av en innovativ vård – med patientnytta och en konkurrenskraftig medicinteknisk sektor. Efter Västerbotten och Östergötland har även Uppsala anslutits. 10 MSEK är avsattes för 2017 och 2018 samt ytterligare 6 MSEK per år för 2019 och 2020. I projektet ingår utveckling av modeller för vård/företagssamarbeten.

Under året har projektet haft sin första programkonferens, något som blev startskottet för ett tätare utbyte av erfarenheter mellan de tre Innovationsmotorerna. Även spridning av resultaten stod på agendan.

Projektledare är Lena Svendsen som är anställd på Swedish Medtech.

MAXA Medtech

MAX IV är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och är till skillnad från grannen ESS en nationell investering. Syftet med det nya projektet MAXA Medtech är bland annat att sänka tröskeln för medicinteknisk industri att utnyttja möjligheterna denna infrastruktursatsning innebär.

Första startmötet hölls i Lund i juni. Projektledare för detta projekt är Ulla Elofsson från RISE.

Medtech4Health Innovation Award

Medtech4Health Innovation Award är ett pris som uppmärksammar eldsjälar inom vård och omsorg som gjort något extra för att implementera medicinteknik. Det kan vara allt från att utnyttja digital teknik för att erbjuda vård nära patienten till att införa en ny teknisk produkt.

Av årets fyrtiotal inkomna förslag nominerade juryn tre stycken finalister som bjöds in att delta under årskonferensen. Alla finalister presenterades med en kort film. Dessa ger en fin överblick över medicintekniks bredd och möjligheter.

Vinnare av ära och 100 000 kronor var gruppen bakom applikationen EASY Diabetes. Projektet Innovation Award drivs av Kristina Svensson på Medtech4Health.

UppHIM – Upphandling och implementering

Upphandling brukar anges som ett hinder för att innovativ medicinteknik ska komma in i offentlig sektor. Inom projektet UppHim ska Medtech4Health verka för att förvandla hindret till en möjlighet. En del handlar om kunskapshöjning bland medtechprojekt som fått finansiering. En annan om informationsspridning till upphandlande organisationer och myndigheter.

Projektet som har planerats under våren ske i samarbete med bland annat Upphandlingsmyndigheten. Projektledare för detta projekt är Monika Lydin från RISE.

Utbildning i entreprenörskap

För att öka sannolikheten för att fler medicintekniska idéer når till patienterna genomför Medtech4Health kursen Innovation och entreprenörskap inom medicinsk teknik. Den tredje omgången av kursen skedde hösten 2018 i Stockholm och Umeå. Kursen var fulltecknad.

Personer som är engagerade i projekt som fått finansiering i någon av Medtech4Healths utlysningar har förtur. Projektledare är Helena Grip CMTF.

 

Internationalisering

Medtech4Health är ett nationellt program med uppdrag att även ha en internationell utblick och verka för ökat internationellt samarbete.

IMPACT –  for MedTech In Europe

Projektet IMPACT har som mål att påverka utlysningstexterna i kommande ramprogrammen för att lyfta fram svenska styrkeområden inom medicinteknik. I projektet ingår även att skapa ett ökat intresse för nuvarande ramprogram, Horizon2020 i Sverige. Projektet innefattar också att EU utlysningar bevakas för att i möjligaste mån synkroniseras med utlysningar inom Medtech4Health.

Projektet IMPACT drivs i samarbete med Swelife i samverkan med bland andra EU SME Support Office, Vinnova och den nationella Referensgruppen för Hälsa. Projektledare från Medtech4Health är Lena Strömberg.

Internationellt och nationellt samarbete

Under året har arbetet fortskridit med att ta fram en plan för ett större internationaliseringsarbete. Vinnova har beviljat en ansökan för detta projekt som leds av Bertil Guve, KTH.

Internationella konferenser och studieresor

En annan aspekt av det internationella arbetet är att plocka upp trender och kunskap genom att delta i internationella konferenser och studieresor.

Extern kommunikation

Den interna och externa kommunikationen ska stötta programmets övergripande mål. De primära målgrupperna är aktörer som är engagerade i Medtech4Health, akademi, näringsliv samt vård och omsorg. Kollegor i innovationssystemet och finansiärer är också centrala. Nästa steg på kommunikationsfronten är att öka kännedomen om medicinteknikens betydelse till anhöriga, patienter och beslutsfattare. Vi arbetar också kontinuerligt för ökad samverkan mellan branschens olika aktörer.

Egna kommunikationskanaler

Prioriterade egna kanaler är en innehållsrik webbsajt, kvartalsvis nyhetsbrev och synlighet i relevanta sociala medier. Alla skribenter på webben skriver under eget namn och är fria att bibehålla sitt eget språkbruk.

Nyhetsbrevet har nästan 700 prenumeranter med en öppningsfrekvens på strax under femtio procent. Detta är fortsatt mycket bra även om öppningsfrekvensen går något neråt.

LinkedIn är bästa kanalen för att nå ut med länkar till nyheter och informera om aktuella händelser. Vår LinkedIn-sida har snart 600 följare.

Kristina Svensson i rollen som mingelfotograf i Almedalen.

Sverigeturnén: en landsomfattande kommunikationsresa, hela våren

För att etablera och bibehålla nätverk, samt kommunicera med parter runt om i landet är Sverigeturnén ett fortsatt viktigt verktyg. Under våren besöktes bland annat Malmö, Lund, Halmstad och Örebro.

AI-dag under Vitalis april

Dagny Carlsson snart 106 år och världens äldsta bloggare, punkterar effektivt eventuella fördomar att äldre personer skulle vara rädda för ny teknik. Igår hade vi förmånen att få lyssna på henne, spetspatienterna Kim Nordlund och Anders Ekholm samt gräddan av svenska AI-forskare och entreprenörer. De var inbjudna att diskutera hur självständiga system förändrar patientens resa genom vården under rubriken AI – för patientens bästa? Denna heldag på Vitalis presenterades av Medtech4Health, Swedish Medtech och MTF.

Teamet tackar Dagny Carlsson för hennes värdefulla bidrag under vårt AI-spår i Almedalen.

European MedTech Week juni

European MedTech Week är ett europeiskt initiativ med syfte att öka kunskapen om, och uppmuntra till dialog om, medicinteknik. Bakom evenemanget står den europeiska branschorganisationen MedTech Europe. Svensk koordinator är Swedish Medtech.

2018 provade vi en ny mer webbaserad modell med dagliga aktiviteter på webben samt ett seminarium i Uppsala.

Almedalsveckan juli

Under Almedalensveckan var Medtech4Health på plats i Visby för att diskutera medicinteknikens möjligheter i olika formella och informella konstellationer. Vi omvärldsbevakade även vilka ämnen andra pratade om. Detta resulterade i dagliga rapporter.

Tillsammans med Swedish Medtech och föreningen MTF arrangerades på tisdag kvällen återigen ett populärt branschmingel. Temat var patient 2025 och vi fick tankeväckande önskelistor från Karin Liljelund från Lungcancerföreningen och Kim Nordlund från Unga Reumatiker.

Vi var också en av medarrangörerna till en fullsatt seminariedag tillsammans med ett antal medlemsföretag i Swedish Medtech.

Spring 2018: illo 12

Denna rapport är aktuell januari 2019, för senaste nytt se medtech4health.se. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få aktuell information.