Innovationsmotorer

Sjukvården som en motor för utveckling av en innovativ vård i samverkan
– med patientnytta och en konkurrenskraftig medicinteknisk sektor. 

Innovationsmotorer är ett av Medtech4Healths strategiska projekt och en del av vårt arbete för att höja takten på utvecklingsarbetet i vården. Syftet med projekt är att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården för att stärka sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

För att en region ska kunna bli benämnd ”innovationsmotor” behöver den ha en förankrad vision om att genom tydliga och transparenta samarbetsformer öka upptaget av innovationer i vård och omsorg. Vidare ska det finnas en önskan från verksamheterna att utveckla ett systematiskt samarbete med företag. Långsiktigt handlar det om att skapa professionella samarbetsformer och strukturer. Samverkansformer behöver utvecklas inte bara mellan vården och företag, utan patienter, anhöriga och akademi är också viktiga parter.

Inom ramarna för projektet har Swedish Medtech valt att i första hand samarbeta med regioner som har universitetssjukhus. I förlängningen är förhoppningen givetvis att Sveriges samtliga regioner ska vilja att i samverkan arbeta systematiskt med att identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på dessa. Detta för att kunna bedriva en vård som är bra för patienter, brukare, anhöriga, personal och näringsliv. Förankring i högsta politiska ledningen såväl som hos ansvariga i verksamheterna är en nyckelfaktor för att lyckas. Den viljan, framåtandan och energin fann vi först i Regionledningarna i Västerbotten, Östergötland och Uppsala, men vi hoppas på att utöka vår Innovationsmotorfamilj!

Läs mer om arbetet vid innovationsmotorerna i flikarna till höger.

Delprojekt drivna av Swedish Medtech:

Läkares behov och attityder till kliniska beslutsstöd

Swedish Medtech och Sveriges läkarförbund har gemensamt undersökt läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd i vården. Mot denna bakgrund har Ipsos genomfört en kvalitativ undersökning med syfte att få en fördjupad kunskap. Detta delprojekt är avslutat

Du hittar rapporten på swedishmedtech.se
“Behov och attityder till kliniska beslutsstöd – en kvalitativ studie bland läkare”, april 2018 

Co-creation

Hur tar vi fram evidens i samverkan?

Från landsting och regioner samt myndigheter efterfrågas ökade incitament för företag att utveckla sin dokumentation inför inträde på marknaden. Från företag efterfrågas samtidigt utökade möjligheter att tillsammans med vården generera evidens.
Om tillräcklig och nödvändig evidens saknas för en behandlingsmetod bör vården och företagen kunna generera denna i samverkan. Detta ämnar vi på Swedish Medtech, i nära samarbete med våra innovationsmotorer, företag och andra relevanta samarbetsparter, att ta fram och validera en modell för.

Till skillnad från exempelvis läkemedel visas värdet av medicinteknik ofta i klinisk vardag genom förbättringar i vårdprocesser, vilket i sin tur visar på de utmaningar som utvecklare av medicinteknik stöter på då omfattande underlag krävs innan första introduktion. Ytterligare utmaningar är att medicintekniska produkter ofta har ett stort kontextberoende p.g.a. t.ex. inlärningstid och operatörsberoende. Det är även ofta svårt att genomföra stora blindade RCT*-studier. Mer om skillnader mellan läkemedel och medicinteknik finns att läsa i rapporten Medicinteknik för framtiden – beslutsunderlag för införandet av medicinteknik
*Randomiserad kontrollerad studie

Co-sharing

Hur kan man bäst dela på den ekonomiska risk det innebär att implementera innovativ medicinteknik i vård och omsorg?

Detta delprojekt syftar till att förenkla för såväl behovsägare som lösningsägare att arbeta med delat risktagande. Bland annat kommer vi att följa ett case hos en av våra innovationsmotorer som står i begrepp att implementera en ny produkt eller tjänst. Tillsammans med verksamhet och aktuellt företag ska vi driva ett gemensamt utvecklingssamarbete för att utforska hur avtal kan se ut där affären regleras utifrån överenskomna utfallsmått.

Senaste nytt om Innovationsmotorer

VGR blir innovationsmotor

16 april 2020|0 Comments

VGR blir Innovationsmotor I Västra Götalandsregionen (VGR) vill man ta fram en modell för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri. – Vi vill säkra att medicinteknisk innovation på ett självklart sätt [...]

Innovationsnoder i primärvården

10 februari 2020|0 Comments

Vår innovationsmotor Uppsala berättar här mer om sin satsning på Innovationsnoder i primärvården. Maria Jansdotter Hagerud leder projektet och skriver följande: Nu är vi igång med den andra delen av projektet ...

Innovationsmotorn Uppsala på Innovation Day

12 september 2019|0 Comments

En strålande septemberdag i centrala Uppsala samlades drygt 700 personer på Uppsala konsert och kongress för att lyssna, lära och diskutera innovation och entreprenörskap. Dagen innehöll flera olika spår med föreläsningar och avslutades med en [...]

  • Innovationskonferensen

Kom och träffa Innovationsmotorerna!

11 september 2019|0 Comments

Välkommen till en konferens om det digitala landskapet som tar form; kom och lär dig mer om 5G, AI och kvantdatorer. Men innovation är inte bara nya teknologier. Det handlar även om förändringsvilja, nya arbetssätt [...]

Innovationsmotorer i Almedalen

4 juli 2019|0 Comments

För andra året i rad berättade region Västerbotten om sin satsning på partnerskap och innovationskliniker i Almedalen. Denna gång med ett gemensamt seminarium med Getinge under rubriken ”Samverkan- från visioner till framgångsrika satsningar”. De berättade [...]