Medtech4Healths jämställdhetsstrategi

Medtech4Health är ett strategiskt innovationsprogram som bland annat verkar för att stärka den medicintekniska industrin. Vår jämställdhetsstrategi har som syfte att öka effekten av programmet som en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården. Inom vårt strategiska jämställdhetsarbete arbetar vi därför riktat med både jämställdhet mellan kvinnor och män samt normkritisk innovation med ett medvetet genusperspektiv.

Medtech4Healths mål för jämställdhet

  • Här arbetar vi både ur ett demokratiskt perspektiv där vi strävar efter ett jämställt antal kvinnor och män på olika nivåer och synliggör fördelarna med att arbeta behovsanpassat med jämställdhetsperspektivet. Detta behöver kompletteras med en förståelse för människors olika könsidentiteter och att det finns andra grupptillhörigheter som exempelvis funktionsvariationer och ålder som kan påverka analyserna inom jämställdhetsområdet.
  • Att vår arbetsstyrka internt i programmet har kompetensen och förmågan att ge vägledning i att förstå de olika nivåerna av jämställdhetsarbete.
  • Att våra beviljade innovationsprojekt lyckas bättre med sina projekt tack vare att tidigt och genomgripande anlägga ett vetenskapligt genusperspektiv på sina lösningar.
  • Att programmet går i takt med vetenskaplig utveckling samt med andra sektorers strategiska innovationsprogram där jämställdhetsarbetet och normkritisk innovation ständigt är under utveckling.

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM


Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar idag sjutton strategiska innovationsprogram inom olika områden.

KONTAKT


JONAS SARELD Programdirektör
Tel: +46 73 838 70 80