Ledning och styrning

Programmet leds av en styrelse som fattar beslut om strategisk inriktning, övergripande budgetfördelning och vilka strategiska projekt och utlysningar som ska göras inom ramen för programmet. Ett internationellt Advisory Board har i uppgift att bistå styrelsen med bedömningar och råd om huruvida programmets verksamhet är konkurrenskraftig och stärker Sveriges position i ett internationellt perspektiv. Medtech4Health finansieras av Vinnova som fattar alla myndighetsbeslut som är kopplade till programmet.

Programdirektör och programkansli

Medtech4Healths programkontor och dagliga verksamhet leds av en programdirektör som rapporterar till styrelsen och fattar operativa och ekonomiska beslut för att säkerställa att programarbetet ligger i linje med uppsatta mål. Programdirektören säkerställer också att nödvändig rapportering till Vinnova genomförs i enlighet med uppdraget.

Kansliet arbetar med projekt- och utlysningskoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i nodorganisationerna.

Noder

Programmet har en regional nod per sjukvårdsregion (6 st) där region, akademi och näringslivet finns representerade. Utöver det finns två nationella noder, Swedish Medtech som företräder den medicintekniska branschen samt forskningsinstitutet RISE.

Noderna har i uppdrag att främja utvecklingen inom medicinteknik, forskning och innovation och att arbeta för en hållbar och innovativ utveckling av vård och omsorg. Vidare ska noderna ha ett patientfokus och verka för ökad patientinvolvering. Noderna rapporterar aktiviteter till styrelsen via programdirektören.

De regionala nodernas uppdrag

De sex regionala nodernas ansvar ingår att aktivt stödja projekt inom regionen som beviljats ekonomiskt stöd. Det innebär bland annat att:

 • Kontakta alla nya projekt personligen och undersöka eventuellt behov av stöd
 • Regelbundet skicka ut aktuell information till nya, befintliga och avslutade projekt i regionen, t.ex. i egna nyhetsbrev eller liknande
 • Bjuda in alla projekt minst två gånger per år för att dela aktuell information och att ge möjlighet till nätverkande

De nationella nodernas uppdrag

I uppdraget för den nationella noden ingår att aktivt sprida information om programmets aktiviteter inom organisationen och sitt nätverk. Det innebär bland annat att:

 • I egna nyhetsbrev eller liknande informera om programmets aktiviteter och utlysningar
 • Ordna minst en nationell workshop/år på ett för programmet relevant tema
 • Samarbeta med regionala noder i aktiviteter där lokal förankring genom nodrepresentanter eller andra med relevant kompetens finns

Nationell beredningsgrupp ger råd

Den nationella beredningsgruppen består av representanter från vård-och omsorg, akademi och näringsliv utsedda av de regionala noderna och styrelsen. Ytterligare personer kan bjudas in beroende på tema som ska diskuteras. Gruppen samlas cirka 4 gånger per år, rapporterar till styrelsen och leds av programdirektören.

Nationella beredningsgruppen roll är att:

 • Bistå i beredandet av ärenden till styrelsen
 • Bidra till utvecklingen av innovationsområdet
 • Bidra med expertråd kring frågeställningar avseende innovationsområdet medicinteknik
 • Bidra till att ta fram underlag, förslag på och formulera öppna utlysningar, nationella utvecklingsprojekt och strategiska projekt
 • Ge råd avseende pågående projekt och aktiviteter
 • Bidra till att ta fram underlag och förslag på aktiviteter till programmet
 • Bidra till programmets strategiarbete

STYRELSE


 • Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech (ordförande)
 • Hans Bergh, Global Brand Director, Essity
 • Tomas Mora-Morrison, Founder, Cambio Healthcare Systems
 • Magnus Göransson, CEO, Roche Diagnostics Scandinavia AB
 • Sebastiaan Meijer, Professor, KTH
 • Karin Dahlman-Wright Rektorsråd KI
 • Peter Värbrand, Vicerektor, Linköpings universitet
 • Katrine Riklund, Professor/Överläkare, Prorektor Umeå universitet
 • Thomas Laurell, Professor, Lunds Universitet
 • Anders Carlberg, Region Västra Götaland
 • Torbjörn Kronander, VD, Sectra
 • Hannie Lundgren, FoUI-direktör, Region Skåne
 • Krim Talia, Affärs- och innovationsområdeschef Life Science, RISE
 • Mikael Elam, Professor/överläkare, Göteborgs universitet
 • Anders Karlström, Prefekt, Chalmers
 • Sune Larsson, FoU-direktör, Region Uppsala
 • Göran Larsson, FoU-direktör Region Jämtland & Härjedalen
 • Mats Palerius, VD, Zenicor
 • Mats Ulfendahl, Forskningsdirektör, Region Östergötland
 • Jan Andersson, Direktör Forskning och Utveckling, Region Stockholm

KONTAKT


JONAS SARELD Programdirektör
Tel: +46 73 838 70 80