Arbetet bedrivs linjerat med Sveriges Innovationsråd, svenska referensgruppen för Hälsoprogrammet samt EU SME Support Office. Vinnova, VR, Sweden BIO, Lif, Swedish Medtech, RISE, Västra Götalandsregionen, LiU, CMTS mfl deltar i arbetet.

Påverkansplattform för svensk medicinteknik och life science

Projektet är nu avslutat och därmed uppdateras ej denna sida.

Svensk medicinteknik och life science behöver generellt sett bli bättre på att synliggöra de styrkor som finns inom sakområden, forskning, samarbeten och innovationsmiljöer. Idag saknar vi en gemensam röst inom området som kommunicerar och därmed både informerar och påverkar kommande utlysningar inom de möjligheter som finns inom EU. Medtech4Health och Swelifes gemensamma påverkansplattform vill utveckla och vara denna röst.

Plattformen har etablerats baserad på det existerande samarbetet inom de strategiska innovationsprogrammen Medtech4Health och Swelife. Medicinteknik och life science är en förutsättning för utveckling av vårt eget välfärdssystem och ger stora exportmöjligheter, men kräver också ett ökat svenskt deltagande och initiativtagande i europeiska innovationsprojekt.

VISION

Svensk initiativkraft, nyckelkompetenser och stark innovationsinfrastruktur inom medicinteknik och life science

– en självklar partner i paneuropeiska projektkonsortier.

Plattformen har fem övergripande mål:

  • Ökad förståelsen för och kunskapen om H2020 och därmed skapa ett ökat svenskt intresse för deltagande
  • Bevakning av EU utlysningar och synkronisering med svenska initiativ
  • Öka det svenska deltagandet i H2020-ansökningar relativt sett
  • Öka antalet beviljade ansökningar och därmed attrahera en större andel av EU:s F&I-medel
  • Påverka skrivningarna i nästa ramprogram.

AKTIVITETER

Plattformen koordinerar svenska aktörer, mobiliserar samarbetspartners och ökar interaktion med EU:s finansieringssystem. Detta görs genom ett antal strategiska och operativa aktiviteter. Arbetet utgår från de styrkeområden som identifierats i projektet – Artificiell Intelligence, Personalised Medicine, e-Health, Imaging och ATMPs. Självklart är dessa områden inte exkluderande på något sätt.

ORGANISATION

Arbetet bedrivs med en arbetsgrupp som består av representanter från industrin, akademi, forskningsinstitut samt vård och omsorg och leds av Lena Strömberg och Heather Marshall-Heyman.

Deltagande organisationer i arbetsgruppen utöver Swelife och MT4H: Västra Götalandsregionen, Lif, Swedish Medtech, Sweden BIO, EU SME Support Office, Umeå Universitet, RISE, Linköpings universitet och EIT Health. Påverkansplattformen finansieras av Vinnova.

Arbetet bedrivs i fem olika arbetspaket:

Identifiera Sveriges styrkeområden. Det är viktigt att linjera med andra aktörer för att förtydliga och förankra det gemensamma budskapet mot EU och kommissionen. För att öka trycket och flödet i alla kanaler är det också av vikt att identifiera relevanta individer, organisationer och kommunikationskanaler. Valda styrkeområden har identifierats tillsammans med akademi, näringsliv och klinisk verksamhet. 

Genomförs på sex platser i Sverige under slutet av 2017 och våren 2018. Seminarierna vänder sig till SME och forskare på landets universitet och högskolor för att sprida information om möjligheterna inom kvarvarande programperiod inom H2020. Första tillfället genomförs i Uppsala redan 11/12. Håll utkik efter en plats nära dig!

En halvdag med kunskapsöverföring och diskussioner kring svenska möjligheter att bidra till EU:s utveckling och utmaningar. Genomförs i maj 2018 tillsammans med olika svenska aktörer.

För att utveckla och internationellt driva de olika styrkeområdena inom projektet kommer experter och viktiga opinionsbildare att tillsammans skapa en plattform för samarbete. Utgångspunkten blir de olika satsningar som redan finns och komplettera där så behövs. Se gärna Vinnovas olika finansierade projekt inom tex Biologiska läkemedel.

Stöttar den svenska referensgruppen inom Hälsa med kompetenser när utkast på programförklaringar, utlysningsområden samt enskilda utlysningstexter finns tillgängliga. Löper parallellt under hela projektet.

LÄS MER HOS SWELIFE
IN ENGLISH

RESULTAT

Nu när projektet är avslutat kan ett flertal mätbara resultat och lärdomar noteras från det stora gemensamma arbetet.
Sammanfattningsvis har projektet nått uppsatta mål om ökat intresse och förståelse för EUs ramprogram, fler sökande och skrivningarna till utlysningar har påverkats i svenskt intresseriktning.

Utöver mätbara resultat har också flera systemiska effekter kunna identifieras som tex ökad interaktion mellan referensgrupperna Hälsa och ICT, en ökad regional interaktion i innovationstödssystemet, ett utökat, breddat samt fördjupat nätverk i Bryssel.

Vill du läsa mer om resultaten, genomförda aktiviteter mm: ladda ner en sammanfattande presentation här.

Projektet har också tagit fram en Guide för hur företag och forskare kan gå till väga när man vill nå de medel som finns inom EU:s olika ramprogram. Guiden bygger på en sammanställning av olika experter från universitet, EU SME Office samt tips från entreprenörer och forskare som själva sökt. Tack alla för era bidrag! För en djupdykning i projektet: ladda ner och läs hela slutrapporten här!
Vill du veta mer om projektet, uppnådda resultat och lärdomar vi dragit eller kring hur vi jobbat, ta kontakt med oss.

För mer information eller om du vill söka medel:
För engagemang i fortsatt påverkansarbete ta kontakt med någon av noderna i Medtech4Health, Bertil Guve som är ansvarig för det internationella arbetet inom Medtech4Health, Heather Marshall-HeymanSwelife eller den nationella kontaktpersonen på Vinnova.

Vill du söka medel: Kontakta EU SME Support Office om du är ett företag. Ditt universitets Grants Office om du är en forskare. Söker du projektpartner titta på EUs Intressentportal!

Senaste nytt från projektet

“We found project partners just by talking around the table – that’s why it is worthwhile going to workshops like this!”

4 maj 2018|0 Comments

Ett 30-tal slutanvändare, forskare, start-ups, innovationsaktörer och myndigheter på plats när Medtech4Health och Swelife genomförde ytterligare ett seminarium kring möjligheterna inom H2020. Denna gång var AI, Big Data och personlised medicine i fokus på OpenLab i Stockholm. Samtalen [...]

SME och forskare möter Horizon2020

28 mars 2018|0 Comments

Solen sken och Linköping visade sig från sin bästa sida när det fjärde seminariet av planerade sex seminarier över landet genomfördes – alla med fokus på H2020. Agneta Jansson från LiU Grants Office öppnade kokboken för [...]

AVSLUTAT PROJEKT

Projekt drivs just nu inte aktivt.

Vill du ställa frågor kontakta någon på Medtech4Health.

NYTT FRÅN VÅRA PARTNERS

Finansiella frågor inom Horisont 2020 – grundkurs

Horisont 2020 är EU:s största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. För dig som vill veta mer om de finansiella reglerna ur en administrativ synvinkel arrangerar Vinnova den 20 mars ett kortare kurstillfälle om regelverket inom Horisont 2020.

VINNOVAS NYHETSBREV

Vinnovas nyhetsbrev Inside håller dig uppdaterad om Horisont 2020 – EU:s forsknings- och innovationsprogram, Eureka, Eurostars, COST och andra europeiska och internationella FoU-program. Läs senaste brev eller prenumerera på Inside.