AI i vård och omsorg2020-07-03T15:44:30+02:00

AI i vård och omsorg

Sammanfattning

Artificiell intelligens (AI) håller mycket snabbt på att få stort genomslag inom flera samhällssektorer, inte minst inom hälso- och sjukvården. Dessa snabba förändringar medför även krav på kompetensutveckling och skapar behov av nya hälsoprofessioner. Projektet ska därför dra nytta av de utbildningsverktyg som redan utvecklats inom det nationella strategiska innovationsprogrammet Swelife och med fördel kan användas på distans av till exempel vårdgivare eller företag för att deras anställda skall introduceras till den teknik som används inom maskininlärning och artificiell intelligens.

Dokumentation av kunskap och implementerade AI-lösningar

Ett produktionsbolag ska färdigställa videomaterial som presenterar ett antal AI-baserade lösningar vilka nu testas eller redan har introducerats på olika sjukhus runtom i landet, detta material kommer kunna spridas brett i informationssyfte men även för att stimulera till skapandet av nya lösningar. Projektets resultat och slutsatser kommer sammanställas i en rapport för att ge vägledning till styrelsen för Medtech4Health gällande val av satsningar och prioriteringar kopplat till AI och medicinsk teknik.

Syfte

Att med fokus på AI och medicinsk teknik höja kunskapsnivån på området samt sprida information om nya lösningar, samt ge underlag till programmets styrelse för prioriterade insatser och framtida satsningar.

Effektmål

Syftet med detta projekt kopplar till flera av programmets effektmål, bland annat ökad medvetenhet och kunskap om nyttan med medicinsk teknik, fler medicintekniska innovationer nyttiggjorda inom vård och omsorg, samt ökad internationalisering genom ökad svensk export.

Projektmål

  • Sammanställning av inhämtat material och diskussioner med olika företrädare för andra aktörer (andra SIPar, centrumbildningar, konsortier, myndigheter, etc).
  • Ta fram ett digitalt utbildningspaket med självstudiematerial för att ge en inblick i tekniken bakom AI och höja kunskapsnivån på området.
  • Producera videomaterial som exemplifierar pågående arbete med att införa AI inom vården, och vilken potentiell nytta detta kan skapa.
  • Färdigställa en rapport till styrelsen för Medtech4Health för att med koppling mot programmets effektlogik ge underlag till beslut om prioriterade insatser inom AI och medicinsk teknik.

AKTUELLT

KONTAKT


FREDRIK NIKOLAJEFF  Projektledare AI-projektet
Tel: +46 70 531 58 10