Finalister i Medtech4Health Innovation Award 2017 – 2019

Sammanfattning

I filmerna får du veta mer om finalisterna i årets upplaga av Medtech4Health Innovation Award, dels i en sammanfattande film ovan, dels i filmer om de tre olika finalisterna här intill.

CDS AF (journalbaserat beslutsstöd för strokeprev)

Läkarna Magnus Janzon och Lars Karlsson har tillsammans med kollegor och ett journalsystemsföretag utvecklat ett beslutsstöd, CDS AF, som med hjälp av journalhistoriken identifierar om patienter med förmaksflimmer har en förhöjd risk för att få stroke. Mjukvaran uppmärksammar läkaren som då kan avgöra om blodförtunnande behandling bör ordineras.

En stor studie som utvärderat beslutsstödet har visat att tekniken inneburit en signifikant ökning av patienter som kommer i behandling.

MEDTECH4HEALTH INNOVATION AWARD


rPAP (Andningshjälp till för tidigt födda barn) – Vinnare

Läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson har utvecklat och testat ett nytt andningshjälpmedel som hjälper för tidigt födda barn. Produkten som kallas rPAP kan i många fall ersätta respiratorvård – en behandling som kan ge kroniska skador på lungorna. Den här nya, icke-invasiva tekniken hjälper barnet att istället få igång sin egna andning.

IMA (Implant Movement Analysis)

Klinikerna Per Wretenberg och Simon Tholén har tillsammans med forskarna Henrik Olivecrona, Lars Weidenhielm och ett medicintekniskt företag utvecklat en metod för att med röntgen bedöma om höftledsproteser sitter löst. Tekniken som kallas IMA, ger säkrare diagnoser och minskar behovet av kirurgiska ingrepp.

Tidigare års finalister

2018

Easy Diabetes – Vinnare

AI-baserat beslutsstöd för bättre diabetesbehandling.

Operationskollen

Appen som ger personlig information inför, kring och efter operationen.

Eped

Elektroniskt beslutsstöd för rätt läkemedelsbehandling av barn.

2017

Virtuella hälsorummet

Det virtuella hälsorummet utgår från patienternas behov av enkla vårdkontakter utan tidsödande resor. Innovationen ligger i arbetssättet, att vård kan bedrivas på distans där patienten är, som komplement till den vård som bedrivs i sjukhusbyggnader.

SMS-livräddaren – Vinnare

Appen SMS livräddare räddar liv genom att ta till vara en tidigare outnyttjad resurs i vården och underlätta för medmänniskor att hjälpa varandra. De tre miljoner svenskar som har genomgått hjärt-lungräddning är potentiella användare. Spridning av appen pågår till fler landsting samt även internationellt.

EVLP

Med hjälp av ex vivo lung perfusion, EVLP, kan lungor från fler donatorer användas för organtransplantationer. Forskargruppen har utgått från ett kliniskt problem när de utvecklat denna, och andra metoder samt produkter. Dessa har lett till att dessa innovationer fått internationell spridning.

Digital patalogi

Genom att digitalisera analysen av vävnadsprover frigör man resurser, något som är av yttersta vikt då det råder brist på patologer. Dessutom kan man nyttja hela Sverige för specialisering, alla specialister behöver inte finnas på alla universitetssjukhus. Det nominerade teamet har arbetat tvärvetenskapligt för att få ett avancerat IT-verktyg med bildanalys i klinisk drift.

Öppna dörrar

Med utgångspunkt från demenssjukas behov och genom till synes enkla medel har man bland annat halverat användningen av orosdämpande medicinering. Västeråsmodellen illustrerar hur man kan få påvisbara effekter när teknik, boendemiljö och arbetsmetod samspelar. Modellen har provats på två äldreboenden och arbeta med att sprida den vidare pågår.