Varmt välkommen till årets innovationskurs!

Kursen ges av Medtech4Health och syftar till att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen för att underlätta samarbeten och ge bättre förutsättningar för att fler innovationsprojekt ska gå i mål. Kursen innefattar hela processen från att identifiera ett problemområde inom vården som potentiellt kan lösas genom en tekniskt baserad innovativ idé vilken i sin tur kan leda till en kommersialiserad medicinteknisk produkt – kort sagt en innovation.

Kursen är interaktiv och kommer att innehålla såväl inspirationsföreläsningar som diskussionstillfällen med våra inbjudna lärare. Den vänder sig till deltagare från hela landet och från alla yrkeskategorier såsom yrkesverksamma inom vården (sjukhusingenjörer, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter), forskare och doktorander inom medicin, teknik eller ekonomi, entreprenörer med inriktning mot medicinsk teknik, med flera.

Kurstillfälle

Kursen omfattar två träffar om totalt 4 dagar (Umeå 18-19/10, samt Linköping den 8-9/11). Kursen förläggs till en konferensanläggning på respektive ort. Mer information kommer senare.

Kursavgift

Kursen kostar 1500 SKR. I priset ingår kost (4 dagar) och logi (2 nätter). Mer information om detta kommer senare.

Ladda ner hela Inbjudan Innovationskurs2017 eller läs nedan.

Kursens innehåll och upplägg

Upplägg och schema är preliminärt, mindre justeringar kan komma att uppstå.

Kursen består av fyra fristående kursdagar. De inbjudna lärarna inspirationsföreläser och håller strukturerade diskussionsgrupper, där kursdeltagarna kan diskutera sina egna projekt, samt få feedback på dessa. Kursdeltagarna kommer som förberedelse inför gruppdiskussionerna att få läsa ett utskickat kursmaterial och utifrån detta material skriva ner egna tankar och idéer.

Dag 1. Från idé till prototyp

Onsdag 18 oktober, Umeå (Scandic Plaza)

Charlotte Norrman, lektor, Ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
Anders Westermark, kirurg, Akademiska sjukhuset Uppsala
Stephan Dymling, CTO Clinical Laser Systems, CTO BiBB Instruments
Thomas Fritz, OC Process & Innovation Partners, Umeå

· Ett innovativt tankesätt – att identifiera ett behov i vården som kan lösa en teknikbaserad innovativ idé.
· Entreprenörskap – arbetssätt och entreprenöriellt mindset, inte enbart som företagare utan som forskare och som verksam i sjukvården.
· Att skilja på arbetet med innovativa idéer från imitativa.
· Innovationsprocessen ur en klinikers perspektiv. Kommersialisering kontra läkaretik.
· Kännedom om strukturer såsom innovationsslussar samt kunskap kring att söka finansiering från dessa för de allra tidigaste faserna i processen.
· Hur tänker landstingspolitikern? Hälsoekonomi, patientnytta, mm.

Dag 2. Marknadsplan och Marknadsintroduktion

Torsdag 19 oktober, Umeå (Scandic Plaza)

Rui Chen, CTO Meloq
Kurt Strömgren, affärscoach, Uminova Innovation, Umeå
Bengt Nielsen, konsult, tidigare fo-chef GE Healthcare
Magnus Borga, CRO Amra Advanced MR Analytics AB

· Hur man kartlägger och verifierar marknads- och kundbehov samt inblick i olika verktyg för detta (Stanfordmodellen).
· Hur man bedömer att marknaden är tillräckligt stor och lönsam
· Hur man segmenterar marknad och väljer målgrupp.
· Hur man skapar en marknadsmix av komponenterna produkt, pris, plats och påverkan och genom denna vinner kunder.
· Fribrev – en modell för innovatörer inom landstinget.
· Hur den medicintekniska industrin jobbar och tänker.

Dag 3. Produktifiering och regulatoriska krav

Onsdag 8 november, Linköping, Scandic Linköping Väst

Karin Andresen, certifieringsingenjör, RISE
John Sjöberg, patentingenjör, PRV
Åse Lundh Gravenius, jurist, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset
Anders Eklund, Prof Medicinsk teknik, VLL

· Medicintekniskt säkerhetstänk.
· Hur man genom en riskanalys tar fram en produktspecifikation samt förbereder dokumentationen inför CE-märkning.
· Översikt av regelverk och krav för att en produkt ska godkännas i en CE-märkning.
· Innovationsupphandling – vad är det?
· Att upprätthålla balansgången mellan forskningspublikationer och patentansökningar.
· Immaterialrätt. Hur man skyddar en idé genom patent eller mönsterskydd.
· Hur får man in ny teknik i vården.
· Genomgång av hur man söker patent mm.
· Kunskap om designverktyg.

Dag 4. Finansiering & bolagsbildning

Torsdag 9 november, Linköping, Scandic Linköping Väst

Jesper Söderqvist, VD Portfolio Management, Elekta Instrument AB
Anders Weilandt, CEO, Diabetestools
Olof Berglund, business coach Health, Program Manager GO Global MedTech, Stockholm Innovation & Growth (STING)
Mattias Eriksson, investment manager, Partnerinvest

· Veta vilka olika typer av finansieringsformer som finns att tillgå för nyföretagare och ha en förståelse för vad som passar i olika skeden.
· Känna till hur och när man söker verifieringspengar samt kunna värdera när och hur man förbereder man en produkt för att lämna universitetet
· Olika kommersialiseringsmöjligheter, t ex eget företag, licensiering eller olika typer av partnerskap.
· Att exploatera en patentskyddad uppfinning.
· Riskkapitalbolagens synsätt på medicinteknisk innovation.
· Hur entreprenörer och andra aktörer ingående resonerar i en bolagsbildning runt produkten.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Kursdeltagare ska visa grundläggande kunskap om samt förståelse för innovation och entreprenörskap inom medicinsk teknik.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna:
· Ha verktygen för att identifiera vad som är en kommersiellt hållbar idé och förstå hur man identifierar ett behov i vården som kan lösas med teknisk innovation
· Känna till strukturer så t.ex. Test & Innovation m.fl. samt kunna söka finansiering från dessa för de allra tidigaste faserna i processen
· Visa god förmåga till ett medicintekniskt säkerhetstänk samt veta hur man genom en riskanalys tar fram en produktspecifikation samt förbereder dokumentationen inför CE-märkning
· Veta när man bör kontakta en designspecialist och när man ska genomföra en marknadsanalys
· Vara förtrogen med balansgången mellan forskningspublikationer och patentansökningar.
· Känna till hur och när man söker verifieringspengar samt kunna värdera när och hur man förbereder man en produkt för att lämna universitet.
· Ha god insikt i hur riskkapitalbolagen, entreprenörer, sjukvården och andra aktörer ingående i en bolagsbildning resonerar runt produkten.
· Förstå vad som krävs för att en produkt ska godkännas i en CE-märkning.
· Förstå skillnaden mellan prototyp och ”produkt i hyllan”.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren förstå innovationsprocessen ur olika perspektiv. Kursdeltagaren ska kunna värdera vad som driver och begränsar en kliniker, en ingenjör, en entreprenör eller en riskkapitalist. Genom att förhålla sig till och nyttja dessa tvärvetenskapliga perspektiv ska studenten ha goda förutsättningar för att delta och driva innovationsprojekt inom medicinsk teknik med framgång.

Anmäl dig här