Frågor och svar om Medtech4Healths utlysningar

Välkommen, på denna sida samlar vi svar på vanliga frågor om våra utlysningar. Den ersätter den tidigare versionen FAQ våren 2016.

Missa inte bedömning på grund av formaliafel!

Notera att om din ansökan inte uppfyller de formella krav som står i utlysningen blir den inte bedömd överhuvudtaget. Kraven varierar från utlysning till utlysning så läs texterna noga. Exempel på vanliga fel som gör att din ansökan inte ens skickas till bedömning är följande:

  • Att ni missat att använda mallar i de fall de förekommer, det kan vara CV, projektbeskrivning eller liknande.
  • Att ni har fel antal projektpartners.
  • Att er projektbeskrivning är längre än den ska vara.
  • Att ni skickar fler bilagor än vad som efterfrågas.
  • Att ni saknar medfinansiering (i de fall det krävs).

Kan vi få stöd för vårt projekt xxxx?

Det är en fråga som vi inte kan ge ett exakt svar på. Projekt som passar in i programmets syfte kommer att ha större chans än de som ligger i gränslandet om fler ansökningar kommer in än det finns budget för. Läs gärna de bedömningskriterier som finns beskrivna i utlysningstexten noga och kolla om din ansökan besvarar de kriterierna. För varje utlysning finns kontaktpersoner som du kan fråga.

Värt att veta, ingen av oss som står som kontaktpersoner är med i bedömningsgrupperna.

Kan Medtech4Health i framtiden ge stöd för xxxx?

Du är alltid varmt välkommen med förslag och synpunkter på vår verksamhet. Kontakta någon i programledningen med ditt förslag. Bästa sättet att hålla sig ajour med nyheter är att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om kommande aktiviteter.

Om ansökningsprocess och bedömning

Hur görs bedömningarna av ansökningarna?

Varje ansökan som klarat formaliagranskningen bedöms av flera granskare. Bedömningen görs utifrån de kriterier som står i respektive utlysningstext. Mer info om bedömningsprocess finns i texten utlysningssstrategi.

Vilka gör bedömningen av ansökningarna?

Det är en expertgrupp som består av Vinnova-anställda och externa bedömare med stor branscherfarenhet. Namnet på dessa är inget som vi kommunicerar ut. Varje ansökan som klarat formaliagranskningen bedöms av flera granskare.

Hur stor är chansen att få stöd?

Det beror på antalet och kvaliteten på de ansökningar som kommer in i respektive utlysning samt budgeten. Det varierar mellan olika utlysningar. Under de första tre åren varierade de mellan 8 och 33 %.

Kan man söka i flera utlysningar?

Det finns inget principiellt fel att söka i flera utlysningar om det inte står specifikt i utlysningstexten. Men om man söker i flera utlysningar behöver det vara för olika (del)projekt. Det är viktigt att man är tydlig i ansökan om man har annan finansiering, eventuella andra ansökningar och hur man planerar att bemanna de olika delprojekten.

Detta för att man ska kunna bedöma så att inte ansökan strider mot statsstödsreglerna.

Om Samverkansprojekt för bättre hälsa

Läs gärna denna utmärkta lista hos Swelife

Kan två företag söka tillsammans?

Inte ensamma. Samarbete mellan två parter från olika sektorer är ett krav i denna utlysning. Men givetvis kan en ansökan skrivas av en större grupp där flera parter från samma sektor ingår exempelvis två företag och ett universitet.

Vad händer om vår produkt inte blir godkänd?

I alla projekt i tidig fas finns en risk för oförutsedda händelser. Ansökningarna bedöms även med avseende på riskerna och hur projektet avser att minimera dessa. Eventuella risker ska listas och åtgärder för att minimera dessa ska framgå i ansökan.

Hur definierar ni TRL-nivåer?

TRL står för Technical Readiness Level. De definitioner som används finns med i ansökningshandlingarna. Se exempel här.

Är inte två år kort för ett projekt?

Men projektet behöver inte gå från idé till färdig produkt under denna period. Det kan handla om att ta projektet en bit framåt. Det går också att söka igen för fler arbetspaket.

Det står i utlysningstexten att företag kan stöttas med upp 50% och vård upp till 100%, vad gäller?

I de flesta utlysningar gäller att utlysningen kan maximalt täcka 50 % av projektets totala budget. Det betyder att om ett företag och en klinik samarbetar i ett projekt med totalbudget 2 miljoner kan de söka en miljon. De kan sedan välja att fördela pengarna på olika sätt men företaget kan max få 50 % medan vård kan få upp till 100 %. De kan alltså fördela medlen så att kliniken får hela summan medan företaget står för medfinansieringen.

Det står att kommersiell potential kommer att prioriteras? Hur tänker ni nu när projekten är tidiga, jag trodde ni menade sena projekt?

Kodordet är potential. Det kan handla om att det inte finns något liknande på marknaden. Eller vad är fördelarna för vård eller patienter? Det måste inte vara monetär potential. Vi vill vara pragmatiska, att det finns någon som kan ta ett projekt vidare. Vi vill inte finansiera pappersprojekt.

Kan utländska bolag vara med?

Ja, de är varmt välkomna att delta, men de får ej erhålla finansiering och kan ej vara koordinator.

Om Stöd till innovatörer i vård och omsorg

Behöver man ingen samarbetspartner i den?

Man får ha, men man behöver inte. Sökanden ska vara anställd i en vårdgivande organisation och samverkan kan ske med en akademisk part. Enbart företag som är vårdgivare kan vara samarbetspartner.

Du använder många termer som handlar om vård, räknas omsorg?

Javisst. Vi ber om ursäkt om vi emellanåt slarvar och skriver “vård” när vi menar “vård och omsorg”.

Om Kompetensförstärkning för småföretag

Kan kompetensen som man anlitar vara utländsk?

Ja, all kompetens finns inte i Sverige.

Kan man söka för patentkostnader?

Ja du kan i utlysningen Kompetensförstärkning i småföretag. Men en sådan ansökan står sig kanske inte så stark i konkurrens med ansökningar som söker klinisk kompetens eller slutanvändarkompetens, då vi utöver själva kompetensförstärkningen även vill stärka samarbetet mellan företag och slutanvändare. Vinnovas innovationscheckar kan användas för strategi för hantering av immateriella tillgångar.

Om man sökt men ej fått pengar, måste man söka igen eller ligger ansökan kvar?

Man måste söka igen. I kompetensförstärkning så får de som har bra projekt ja tills pengarna är slut.

Skall den externa personen fakturera företaget som är sökande?

Ja. Vinnova kan finansiera konsultarvode eller projektanställning för den anlitade kompetensen. Kvitton sparar företaget för en eventuell revision efter slutrapport. 

Kan man anlita ett annat företag, om kompetensen man behöver finns där?

Ja. Rena produktutvecklingstjänster godkänns dock inte.

IP och firmatecknare

Var hamnar IP om en forskare och ett företag samarbetar?

Det är inget som vi lägger oss i utan det får deltagande projektparter avtala sinsemellan.

Vem ska skriva på ansökan?

I utlysningen Stöd till innovatörer i vård och omsorg är det firmatecknaren i landstinget som skriver under. I landstinget är det ytterst Landstingsdirektören men det kan vara delegerat till klinikchef eller motsvarande. Detta varierar mellan landsting.

Blandade frågor

Var hittar vi 50% medfinansiering?

I de flesta utlysningarna krävs medfinansiering. Denna medfinansiering kan ej vara statliga pengar som kompetenscheckar eller andra Vinnova-finansierade utlysningar. Det går däremot att ta lån via ALMI, Tillväxtverket, olika fonder exempelvis Barncancerfonden.

Det vanligaste är att någon av parterna bidrar med material eller arbete som finansieras från annat håll.

Kan lön översättas med köpt konsulttid?

Nej. Lön och konsulttid räknas som olika kostnadsslag. Vill man flytta pengar mellan dessa i ett pågående projekt ska man kolla om det är OK med sin handläggare

Hur ofta ska man redovisa?

Det kan bero på projekt men minst halvårsvis.

Is it possible to apply in English?

Yes, you are welcome to write in English if you want to. All the application forms will be in Swedish.

Fler frågor?

Har du en fråga som inte besvarats ovan? Tveka inte utan hör av dig till närmaste kontaktperson.

Brasklapp: Skulle du se något i ovanstående som motsäger vad som står i utlysningstexterna så är det utlysningen som gäller.

Senast uppdaterad november 2018