Analytic Imaging Diagnostics Arena, AIDA

 

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Här möts akademi, sjukvård och industri för att omsätta tekniska framsteg inom AI-teknik till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg. AIDA är ett initiativ inom Strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.

Artificiell intelligens i vården

Den tekniska utvecklingen inom olika grenar av AI har varit oerhört stark de senaste åren. Modern AI är en verktygslåda som passar perfekt in i sjukvårdens vision om ”precision medicine”, den fullt ut skräddarsydda behandlingen för varje patient. Inte minst inom bilddiagnostik, dvs radiologi och patologi, har många forskningsstudier visat att AI har enorm potential att bidra till högre kvalitet och effektivitet i vården.

Trots dessa stora möjligheter är det väldigt få AI-lösningar som hittills nått ut till sjukvården, till användning i praktiken. Det beror på att steget från experiment till klinisk nytta innebär många utmaningar man inte träffar på i ett forskningslabb. Till skillnad från labbmiljön behöver man i ”kliniska vildmarken” kunna robust hantera alla situationer, även där inkommande data är av dålig kvalitet, motsägelsefulla eller inkompletta, samt hantera ständig förändring av t ex uppsättningen av datakällor och operatörer. Även de kraftfullaste algoritmerna behöver noggrant sättas i ett sammanhang med t ex innovationer inom arbetsflöden och interaktion för att kunna göra nytta.

AIDA:s mål är att utveckla AI-baserade beslutsstöd inom bildmedicin som når hela vägen till klinisk nytta. En grundläggande insikt är att denna komplexa utmaning kräver både tvärvetenskaplig och sektorövergripande samverkan.

AIDA – en arena för nationell samverkan

AIDA bygger på de tre hörnstenar som bilden visar. De mesta resurserna används till utvecklingsprojekt som tar fram AI-baserade beslutsstöd. Dessa drivs av forskargrupper inom industri och akademi från hela landet, i samarbete med vårdgivare. Regelbundet erbjuds möjlighet att föreslå projekt, som om de beviljas får delfinansiering med upp till 50% av kostnaden.

Den andra hörnstenen är AIDA:s kärnmiljö, fysiskt på CMIV vid Linköpings Universitet, som är till för att stödja utvecklingsprojekten. Dels har alla AIDA-parter tillgång en skräddarsydd teknikplattform för effektiv AI-utveckling, som Sectra driver och utvecklar, och där kommer också stora mängder träningsdata gradvis bli tillgängligt. Kanske ännu viktigare är den mötesplats som kärnmiljön utgör, där frekventa workshops och träffar ger värdefull kunskap och utbyten.

Klinisk kompetensutveckling är den tredje hörnstenen, att ge sjukvården förutsättningar att driva AI-utvecklingen åt rätt håll. Framför allt erbjuds regelbundet kliniska fellowships, inklusive delfinansiering. Där kan en person yrkesverksam kliniskt inom AIDA:s område, t ex en radiolog eller patolog, vidareutbilda sig genom att utföra ett individuellt projekt som rör AI-baserat beslutsstöd. AIDA erbjuder även regelbundet AI-kurser för läkare.

Så här kan du ta del av AIDA

Alla företag, akademiska grupper och vårdgivare intresserade av AI inom bildmedicin är välkomna att vara med i AIDA. Dels finns många olika möjligheter till formella AIDA-insatser med delfinansiering som annonseras. Även utan konkreta projektidéer är man välkommen som Nätverkspartner, där man t ex kan ta del av kunskapsutbyte och datamängder delade inom AIDA.

Senaste nytt om AIDA

Premiär för AIDAs Showcase-event

25 september 2019|0 Comments

Med anledning av AIDAs nya projektform ”klinisk utvärdering” anordnas i början av oktober ett showcase-event. Projektformen fokuserar på att hjälpa svenska vårdgivare att få kontakt med AI-leverantörer för att utvärdera kommersiellt tillgängliga lösningar inom bilddiagnostik. [...]

AIDA utökas till dubbla storleken

29 juni 2018|0 Comments

AIDA har under sitt första år mycket framgångsrikt byggt upp verksamheten, inte minst tack vare ett stort engagemang från forskargrupper och vårdgivare runt om i landet. Baserat på det stora intresset för ytterligare AIDA-projekt och [...]

AIDA anordnar GDPR-seminarium

10 januari 2018|0 Comments

GDPR – General data protection regulation Den 25 maj träder EUs nya dataskyddslag, som reglerar all form av personuppgiftshantering, i kraft. Detta kommer att innebära stora förändringar för såväl akademi som företag och frågorna är många. Vi [...]