Foto: Malin Grönborg

Innovationskliniker i Region Västerbotten

Bakgrund

Under 2017-2018 etablerade Västerbottens läns landsting tre innovationskliniker – som Sveriges första innovationsmotor. Innovationskliniker är ett koncept för hur verksamheter inom hälso- och sjukvården kan arbeta med innovation, utveckling och förändring i partnerskap som skapar mervärde – direkt i vårdens vardag.
Arbetet på innovationsklinikerna Medicinsk akutvårdsavdelning (Mava), Bjurholms hälsocentral, samt Idun – ”världens smartaste tandvårdsklinik” – sker utifrån tre principer: Innovation, Partnerskap, Värde.
Ambitionen med etableringen av innovationsklinikerna var att skapa spjutspetsar i vårdens vardag, som ”testbäddar”, för systematisk utveckling, test och utvärdering av nya innovationer – i partnerskap – för att endera avveckla eller skala upp lösningar till andra delar av hälso- och sjukvården. Även utveckling, test och utvärdering av process-, organisation- och systeminnovation förekommer inom ramen för innovationsklinikarbetet, däribland nya samverkansformer, värdebaserade affärsmodeller och incitamentsmodeller samt tillämpning av juridiska ramverk inom området.
Målsättningen är att hitta former där innovation och utveckling kan bli en naturlig del av den ordinarie verksamheten och inte nödvändigtvis avhängigt projektformen.

Syfte /mål

2019-2020 fortsätter arbetet. Målet är att växla upp arbetet och stärka förutsättningarna för att konceptet innovationskliniker och arbetet med innovation i partnerskap med industrin ska bli långsiktigt hållbart för vårdens vardag i Västerbotten.
Detta går hand-i-hand med Medtech4Healths målsättning att höja takten på utvecklingsarbetet och samtidigt förbättra samverkan i hälso- och sjukvården.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna och resultatet från satsningen är uppdelade i fem delar:

Behovsidentifiering
Ökad kapacitet att identifiera behov i verksamheterna och möjliga lösningar från industrin samt förmåga att sammanställa och prioritera behov med hjälp av marknadsdialog – för att främja behovsbaserad innovation och implementering av ny medicinteknik.

Det förväntade resultatet inkluderar behovsidentifieringsstöd till verksamheterna; automatisering av insamling av behov för beredning och beslut; samt etablering av innovationskliniknätverk och struktur erfarenhetsutbyte.

Effektiviserad innovationsprocess
Ökad effektivisering av innovationsarbetet på innovationskliniker genom att stärka hela kedjan i systemet, med primärt fokus på nyckelfunktioner i förvaltningen (inklusive upphandling, data, ekonomi, IT/digitalisering, juridik) – för att öka hastigheten i införande av ny medicinteknik, från idé till test och utvärdering av värdehemtagning.

Det förväntade resultatet inkluderar utbildningsmaterial och vägledning i konceptet innovationskliniker samt vad värdeskapande innovation i partnerskap innebär, för utrullning i berörda verksamheter i organisationen; kartläggning av interna processer samt innovationsledning- och stöd för arbetet med innovation och partnerskap med industrin; etablering av ”Single Point of Contacts” och tätare samarbete mellan verksamheter i syfte att understödja arbetet med innovation och partnerskap på innovationsklinikerna.

Case på Innovationskliniker
Ökad tillgänglighet gällande testmiljöer för innovation- och implementering för såväl Västerbotten som för industrin, direkt i vårdens vardag – för att stärka möjligheten till innovation- och implementeringstest och utvärdering av nya medicintekniska lösningar på innovationskliniker.

Det förväntade resultatet inkluderar två nya innovationssatsningar (case) i partnerskap på innovationskliniker; inklusive utformning och genomförande av test och utvärdering av nya lösningar samt vidareutveckling av process för innovation i partnerskap.

Paketering av konceptet innovationskliniker
Stärkta förutsättningar att gradvis och på längre sikt skala upp innovationsklinikkonceptet i Västerbotten och i andra landsting/regioner – för att främja Västerbottens och Sveriges roll som en nationell testyta för innovation och implementering av medicinteknik och andra innovativa lösningar som svar på vårdens behov.

Det förväntade resultatet inkluderar paketering av konceptet innovationskliniker; samt paketering av vägledande dokument, verktyg och mallar för arbetet med innovation i partnerskap och hur det effektivast kan drivas direkt i vårdens vardag.

Kommunikation
Ökad kännedom om innovationskliniker och värdeskapande innovation i partnerskap inom hälso- och sjukvården – i Västerbotten, Sverige och internationellt – för att på ett effektivare sätt sprida goda resultat, erfarenheter och lärdomar från Västerbottens arbete med innovationskliniker och innovation i partnerskap.

Det förväntade resultatet inkluderar informations- och kommunikationsmaterial för spridning; samt kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och kommunikationsaktiviteter – såväl internt som externt.

Upplägg och genomförande

Satsningen genomförs utifrån två växelvisa processer:
1) En mer konkret implementering av case tillsammans med partners, på verksamhetsnivå, på innovationsklinikerna,
2) Ett strategiskt arbete för att driva organisations- och systemförändringar som kan understödja och effektivisera arbetet med innovation i partnerskap i vårdens vardag.
Innovationsklinikerna blir därmed en motor för att driva utveckling såväl på verksamhetsnivå som på organisationsnivå.

INNOVATIONSMOTORER


KONTAKT VÄSTERBOTTEN


ÖRJAN NORBERG
Tel: 070-309 18 68

ELHAM POURAZAR
Tel: 073-0615161

MER INFORMATION


I KORTHET


  • Innovationsmotorer genomförs juni 2017-december 2020
  • Leds och koordineras av branschorganisationen Swedish Medtech
  • Läs mer om bakgrunden till projektet Innovationsmotorer