Från behov till företagssamarbeten – utveckling av strukturella samarbetsformer mellan sjukvård och Medtech i Region Uppsala

Syfte /mål

Genom Innovationsmotor projektet vill vi göra en särskild satsning på utvecklingen av Region Uppsalas hälso- och sjukvård i närmare samarbete med företag. Detta avser vi göra genom två delprojekt Innovationsnod primärvård och Innovation Race. Syftet är dels att etablera och sprida kunskap och erfarenhet om hur samarbeten mellan medicintekniska företag och sjukvård kan förbättra sjukvården.

Vi kommer att skapa en struktur för att förenkla samarbetet mellan vård och företag. Vid sidan av ambitionen att öka kunskapsnivån och förbättra strukturen för idé- och innovationsarbetet vill vi genom Innovationsmotorprojektet också skapa förutsättning för framgångsrik implementering av innovationer och en bestående användning av dessa i den kliniska verksamheten.

Förväntade effekter och resultat för Innovationsnoder

  1. En struktur för företagssamarbeten, med fokus på medicintekniska produkter och tjänster, inom primärvården är spridd och etablerad
  2. En struktur för att ta emot idéer från patienter, närstående och personal är etablerad samt även behov från dessa som kan matchas mot företags lösningar
  3. De kunskaper och erfarenheter som dragits utifrån Innovationsnod Primärvård är nationellt spridda

Förväntade effekter och resultat för Innovation Race

  1.  Ett Innovation Race enligt Innovation Akademiskas eget koncept genomförts
  2. Ett förslag på lösning ifrån racet utvalt och vidareutvecklat till en testad prototyp av medicinskteknisks produkt, och ett underlag för beslut om införande är framtaget
  3. Utifrån racet på Akademiska sjukhuset har Innovation Akademiska skapat och dokumenterat en process för Innovation Race som kan tillämpas på andra verksamhetsområden.
  4. Innovation Race är ett etablerat verktyg för innovationsarbete i samverkan med företag, patienter och vårdgivare.

Planerat upplägg och genomförande för Innovationsnoder

Aktivitet: Sprida information om Innovationsnoder via nätverk och andra kommunikationsvägar såsom sociala medier.
När: Fr o m september 2018 och fortlöpande fram till projektets slut.

Aktivitet: Erbjuda företag olika samarbetsmöjligheter, utifrån de processer som Innovation Akademiska har tagit fram och som använts, utvärderats och vidareutvecklats. Exempel på sådana samarbeten är expertmöten, utvärderingar och användbarhetstester.
När: Fr o m januari 2019 och fortlöpande fram till projektets slut.

Aktivitet: I samarbete med primärvården, Region Uppsalas jurister, Upphandlingsenhet, Varuförsörjningen och företag skapa och utvärdera ett arbetssätt för att på ett smidigt och konstruktivt sätt ta fram användbara beslutsunderlag för implementering.
När: Fr o m september 2018 fram till projektet slut.

Aktivitet: Utbilda och skapa informationsmaterial för medarbetare och chefer inom primärvården om hur arbeta med idéer och innovationer som kommer från företag.
När: Fr o m april 2019.

Aktivitet: På en enhet inom primärvården etablera en struktur och kultur för att kunna ta emot idéer och behov från patienter, personal och närstående, enligt Innovation Akademiskas modell Idékraft som under 2018 breddinförs på Akademiska barnsjukhuset.
När: Fr o m januari 2019 och fram till juni 2019.

Aktivitet: Utbilda och skapa informationsmaterial för medarbetare och chefer inom primärvården om hur arbeta med idéer och innovationer som kommer från patienter, närstående och personal.
När: Fr o m april 2019.

Aktivitet: Utifrån slutsatser dragna av projektets aktiviteter ta fram informationsmaterial, som kan inspirera andra aktörer regionalt och nationellt.
När: november 2019 – maj 2020

Aktivitet: Involvera primärvårdsrepresentanter i utvalda projektaktiviteter för att skapa förankring och förutsättning för fortsatta samarbeten.
När: Från projektstart och löpande under hela projektet

Planerat upplägg och genomförande för Innovation Race

Aktivitet: Ta fram ett koncept för Innovation Akademiskas Innovation Race
När: september-december 2018

Aktivitet: Planera Innovation Race utifrån det framtagna konceptet.

Aktivitet: Genomföra Innovation Race
När: november 2019

Aktivitet: Utifrån lämpliga kriterier, välja ut olika lösningsförslag ifrån Innovation Race att vidareutveckla.
När: januari 2020

Aktivitet: Utveckla lösningsförslagen ifrån ”Innovation Race 2018” till prototyper som kan utvärderas i avsedd miljö – till exempel i klinisk verksamhet – av de tilltänkta användarna.
När: 2020

Aktivitet: Utvärdera prototyp i som kan utvärderas i avsedd miljö.
När: 2020

Aktivitet: Ta fram underlag för att möjliggöra beslut om produktidentifiering och införande av den färdiga lösningen i verksamheten.
När: 2020

Aktivitet: Utvärdera och dokumentera process för Innovation Race
När: Löpande under projektet.

Aktivitet: Utifrån slutsatser dragna av projektets aktiviteter ta fram informationsmaterial, som kan inspirera andra aktörer regionalt och nationellt.
När: januari-mars 2020

INNOVATIONSMOTORER


KONTAKT UPPSALA


MARIA CEDERBLAD TUNEBJER
Projektledare Innovationsmotorprojektet Region Uppsala

MARIA JANSDOTTER
Projektledare Innovationsnoder primärvård

KAROLINA WRETBRING
Projektledare Innovation Race

I KORTHET


  • Innovationsmotorer genomförs juni 2017-december 2020
  • Leds och koordineras av branschorganisationen Swedish Medtech
  • Läs mer om bakgrunden till projektet Innovationsmotorer