Sex ansökningar från vård-och omsorgsgivare inom offentlig och privat sektor har beviljats medel i utlysningen Innovatörer i vård och omsorg. Utlysningens syfte är att stödja utveckling och kommersialisering av nyskapande medicintekniska lösningar. Det kan handla om att testa ny teknik, göra anpassningar för implementering av ny teknik eller att arbeta med utmaningar inom upphandling. Genom Medtech4Health finansierar Vinnova i denna utlysning projekt som har kunnat söka mellan 300 000 kronor och 1 000 000 kronor.

‒ Vård och omsorg har stora förväntningar på sig att effektivisera verksamheten genom att till exempel införa ny teknik och nya arbetssätt. Dessa önskemål från såväl beslutsfattare, patienter och invånare är utmanande att möta när tuffa ekonomiska beslut samtidigt står på agendan. Vår förhoppning är att Medtech4Health och Vinnova med dessa medel kan bidra till att vi frigör tid för utveckling, implementering och önskade förbättringar. Det säger Jonas Sareld, programdirektör på Medtech4Health.

Projekten som har fått finansiering

Upptäckt av prostatacancer under radikal prostatektomi    
Projektledare: Olof Lindahl, olof.lindahl@regionvasterbotten.se
Projektkoordinator: Region Västerbotten


Klinisk implementering av en Smartphone-baserad metod för diagnostik av hjärtats rytm

Projektledare: Johan Engdahl, johan.engdahl@sll.se      
Projektkoordinator: Danderyds sjukhus AB, Region Stockholm

AI-baserade verktyg för automatisk analys av PET/CT-bilder
Projektledare: Elin Tragardh   elin.tragardh@med.lu.se
Projektkoordinator: Skånes universitetssjukhus

Fri lek under cancerbehandling
Projektledare: Ulrika Noren-Nystrom, ulrika.noren-nystrom@umu.se
Projektkoordinator: Norrlands Universitetssjukhus, Region Västerbotten

REVOM: Mätning av provvolym i realtid för blododlingar    

Projektledare: Volkan Ozenci, volkan.ozenci@ki.se
Projektkoordinator: Karolinska Institutet

Detection and differentiation of epileptic seizures using wearable sensors in smart textile   

Projektledare: Kristina Malmgren, kristina.malmgren@neuro.gu.se
Projektkoordinator: Västra Götalandsregionen

 Fakta Innovatörer i vård och omsorg

Utlysningen har finansierat projekt som syftar till att:

  • Utveckla eller utvärdera idéer som tagits fram hos vård- och omsorgsgivare och verifiera att dessa har förutsättningar att kommersialiseras
  • Testa och utvärdera ny teknik, samt anpassa tjänster och organisation för att kunna implementera denna
  • Definiera krav och behov för att möjliggöra utveckling eller upphandling av ny innovativ medicinteknisk

Utlysningens budget har varit 5 000 000 kronor. För projekt som har beviljats mer än 500 000 kronor krävs att projektgruppen medfinansierar den del som överstiger 500 000 kronor med minst 30 procent.