Illustration: Rebecka Elfast

Ekosystem för e-hälsa

Syfte /mål

Det övergripande syftet med projektet är att underlätta för patienterna att vara delaktiga i sin egen vård, öka tryggheten samt minska behovet av inläggning på sjukhus. Syftet är också att identifiera, implementera och sprida goda idéer kring hur e-hälsa kan användas för nya och innovativa arbetsprocesser för gruppen multisjuka äldre.

Detta uppnås genom att förenkla för såväl vårdgivare som leverantörer att mötas och samverka i ett fungerande ekosystem för e-hälsa. Måluppfyllelse kommer att kräva en tydlighet kring gränssnitt, relevanta standarder och var olika intressenter/leverantörer kan bidra med produkter och tjänster. Det behövs även en spelplan som möjliggör partnerskap med stora leverantörer men som även skapar möjligheter för mindre leverantörer att utveckla lösningar, vilket med stor sannolikhet kan bidra till att accelerera utvecklingen.

Förväntade effekter och resultat

Den huvudsakliga projektleveransen är en ”kokbok” som kan användas av landsting/regioner i arbetet med att inte enbart införa användbara lösningar för e-hälsa, utan som även beaktar verksamhetsintegration och partnerskap. Genom att driva projektet, samla initiativ och stötta dessa inom regionen, så kommer regionen som ”Innovationsmotorn” att börja finnas och verka. Projektet kan tjäna som ett nav en hub för redan pågående och planerade initiativ.
Ett sammanställt kunskapsläge vad gäller e-Hälsa och vård på distans.

Som en delleverans av projektet har en rapport sammanställts. Den heter ”Våga vara hemma”. Rapporten innehåller en beskrivning av ett ekosystem och ett förslag på hur en implementation av vård på distans kan ske i en fiktiv region. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys. Den baseras på en överflygning av 20-tal projekt med en fördjupning i 4 av dessa. Fokus har varit på projektens behovsanalys, upphandlingsmodell, implementeringsmodell och nyttouppföljning. Rapporten avslutas med en beskrivning av en teknisk förmåga för e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering. En teknologisk inriktning för vårdgivare, primärt kommuner och landsting för att omhänderta fattade beslut om digital utveckling i samhället, omvärldsbevakning och lokala utvecklingsbehov.

Planerat upplägg och genomförande

Projektmål ”Sammanställt kunskapsläge vad gäller e-Hälsa och vård på distans”

Genomförd 2018-11
En sammanställning och analys av slutsatser från relevanta initiativ i Sverige och utomlands. Momentet innehåller också att identifiera redan pågående initiativ inom Region Östergötland för att se om någon/några av dessa är lämpliga att delta i, i kommande faser av projektet.

Projektmål ”Definition och etablering av ett ekosystem för e-hälsa”

Planerat genomförd 2020-06
Arbetspaket 1 – Modell för dialog
Baserat på den genomförda kartläggningen och erfarenheter av redan pågående initiativ utvecklas ett första teoretiskt förslag till ett ekosystem för e-hälsa, med möjligheter för patienterna att interagera med vården på distans. Systemet skall vara tydligt beskrivet och det skall även framgå hur externa leverantörer av produkter och tjänster kan verka och bidra.
Arbetspaket 2 – Förädling genom intressentdialog
Modellen finslipas och förankras genom en strukturerad dialog med systemets intressenter (inklusive externa leverantörer och berörda patientorganisationer).
Arbetspaket 3 – Proof-of-concept (POC)
Den framtagna teoretiska modellen verifieras genom praktiska tester, både för enskilda komponenter som för helheten. Detta kan handla om teknisk infrastruktur, mätutrustning och/eller verksamhetsingeration.
Arbetspaket 4 – Pilot
Systemet provas och utvärderas i sin helhet i klinisk miljö. Omfattningen begränsas till ett fåtal patienter ur gruppen multisjuka äldre.
Arbetspaket 5 – Införande i ordinarier verksamhet

Systemet införs för gruppen multisjuka äldre i ordinarie verksamhet. Under detta arbetspaket verifieras även att lösningen är generisk och flyttbar från en miljö till en annan. Rutiner och processer för denna transformation dokumenteras.

Projektmål ”Implementationsguide för e-hälsa”

Planerat genomförd 2020-09
Resultat och slutsatser från hela projekttiden analyseras och sammanfattas i en guide som på ett konkret sätt beskriver hur ett fungerande ekosystem för e-hälsa (vård på distans) ser ut och hur det kan sättas upp.

INNOVATIONSMOTORER


KONTAKT ÖSTERGÖTLAND


ERIK REINECKE
Projektledare

I KORTHET


  • Innovationsmotorer genomförs juni 2017-december 2020
  • Leds och koordineras av branschorganisationen Swedish Medtech
  • Läs mer om bakgrunden till projektet Innovationsmotorer