Programmets vision: Medicinteknisk industri verksam i Sverige är internationellt ledande med hjälp av ett världsunikt forsknings- och innovationssystem, där forskning, vård, och industri samverkar och bidrar till bättre hälsa!

Vad är Medtech4Health?

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova. Det startade 2016 och ska bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige

Medtech4Health är ett nationellt program som samlar aktörer inom vård och omsorg, näringsliv och akademi. Med människan i fokus stödjer Medtech4Health initiativ och projekt inom medicinteknik som kan förbättra för patienter och/eller effektivisera hälso- sjukvård och omsorg. Stöttade initiativ som kan avse både innovativ teknik såväl som förbättrade resurser och processer skall skapa ökat värde för hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Vård och omsorg i den industrialiserade världen möter stora utmaningar. En förbättrad sjukvård och en ökad andel äldre leder till ett ökat vårdbehov samtidigt som den ändrade åldersfördelningen riskerar att ge samhället ett produktions- och intäktsbortfall. Vård- och omsorgskostnadernas andel av BNP har ökat kraftigt i de flesta länder. Ny medicinteknik är ett medel för att adressera dessa utmaningar.
God samverkan är en förutsättning för framgång och aktörer engagerade i programmet idag är svensk medicinteknisk industri, regioner och landsting, patientorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor i sex regioner i Sverige.

Avsikten med Medtech4Health är att ta till vara och stärka Sveriges goda förutsättningar att förbli världsledande inom medicinteknik samt skapa förutsättningar för innovativa produkter och tjänster som bidrar till att lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar. De olika initiativen inom programmet stimulerar till att skapa ett forsknings- och innovationssystem i världsklass genom en strukturerad samverkan mellan patienter, hälso- och sjukvård, näringsliv och forskning. Aktiviteterna inom programmet verkar för insikten att medicinteknik utgör ett eget och speciellt forsknings- och kompetensområde och en egen bransch samt att visa på nyttan med ett starkt medicintekniskt näringsliv och stark forskning inom hälso och –sjukvården.

De övergripande målen för Medtech4Health är

Ett patientcentrerat och effektivt vårdsystem räknat i hälsoutfall per kostnad
Fortsatt nationell och internationell framgång för MedTech-företag i Sverige
Sverige internationellt erkänt för excellens inom behovsbaserad medicinteknisk innovation, forskning och utbildning
Medicinsk teknik är en del av lösningen för att möta framtidens utmaningar och med patienten i fokus ligger Sverige år 2020 i topp i Europa räknat i hälsoutfall per kostnad för hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Vad är medicinteknik?

Dagligen kommer sjukvårdspersonal och patienter i kontakt med medicinteknik. Medicinteknik är ett brett område och inkluderar en mängd olika produkter och lösningar som används i vården och omsorgen. Röntgen- och strålbehandlings-apparatur, ortopediska implantat, stentar, skalpeller, journalsystem, rullatorer, pacemakers, dialysapparater och förband är några exempel. Det finns idag över 500 000 olika medicintekniska produkter världen över.
Medicintekniska produkter och lösningar skapar förutsättningar för att diagnosticera, behandla och lindra de flesta sjukdomstillstånd. De bidrar till bättre hälsa och till en högre livskvalitet för patienten eller brukaren. Tekniken ger också möjlighet för människor att leva ett både längre och aktivare liv.
Idag har svenska medicinteknikföretag en marknadsandel på cirka 4 % samtidigt som Sverige utgör 1 % av världsmarknaden. Marknaden har god tillväxt och inom många områden är svensk medicinteknisk industri sedan länge världsledande. Även vad gäller medicinteknisk forskning är Sverige bland de ledande länderna i världen. Vår industri sysselsätter idag cirka 20 000 personer med en omsättning på runt 60 miljarder kronor per år. I Sverige står medicinteknik för cirka 3 % av sjukvårdens totala kostnad.

KALENDER

  1. Medicinteknik i Skåne 2019

    19 september, kl.07:4517:00
  2. Workshop om Upphandling & implementering i Umeå

    23 september, kl.12:0016:00
  3. Medicinteknikdagarna 2019

    2 oktober3 oktober

PRENUMERERA PÅ VÅRT KALENDARIUM

Anmäl dig för att få automatiska utskick så snart vi publicerar ett nytt evenemang.

Prenumerera på event

NYHETSBREV

Missa inga viktiga händelser utan anmäl dig till vårt kvartalsvisa nyhetsbrev.

Anmäl dig till nyhetsbrevet