Vår koppling till Agenda 2030

Regeringen har en handlingsplan för Agenda 2030. Det är en universell agenda med mål att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och skapa ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser. Som ett av 17 strategiska innovationsprogram som Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar arbetar Medtech4Health för att stödja målen inom Agenda 2030. Vi fokuserar på tre av de totalt 17 målen:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Vi vill genom våra utlysningar och aktiviteter bidra till en utveckling av jämlik vård av hög kvalitet. Det sker bland annat genom att ny medicinteknik får spridning och kommer patienterna till godo. En produkt eller tjänst som bidrar till att patienten återhämtar sig fortare och tillbringar kortare tid på sjukhus minskar inte bara patientens lidande utan sparar in vårdpersonalens tid och är en bättre lösning för samhället. Medtech4Health arbetar i flera projekt och satsningar för att underlätta medicinteknikens implementering i vården.

Mål 5: Jämställdhet

En viktig aspekt för programmet ur ett jämställdhetsperspektiv är att ett arbete inom medicinteknik ska vara ett attraktivt yrkesval där alla känner sig välkomna och har lika förutsättningar. För att möta detta pågår arbetet med att ta fram en jämställdhetsstrategi. Även projektkriterier, bedömningsprocesser och kommunikation omfattas av detta mål. Vidare planerar vi för flera aktiviteter inom området normkritisk innovation.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Medicintekniska företag arbetar för hållbarhet utifrån tre perspektiv, miljö-, social- och samhällsekonomi. Den behovsstyrda innovationsprocessen inom den medicintekniska branschen syftar till att ge mer vård för pengarna. Vi samarbetar med – och stödjer dessa företag – genom att facilitera god samverkan mellan de medicintekniska företagen, hälso- och sjukvården och akademin. De projekt vi finansierar ska förhålla sig till såväl jämställdhet som till hållbarhet.

FN:s WEBB globalamalen.se


MER OM AGENDA 2030