Vit text på blå botten säger: Utbudsplatsen - hjälpmedel och digitala lösningar för vård,omsorg och socialtjänst

Om Utbudsplatsen

Med anledning av Coronapandemin har kommuner uttryckt ett behov av att lätt hitta information om digitala lösningar och andra hjälpmedel till vård, omsorg och socialtjänst.

I en branschgemensam satsning har därför RISE och samverkanspartners lanserat webbplatsen digitalvardochomsorg.se  som stöd till kommuner att bredda och komma igång med sin digitalisering. Sajten samlar bland annat råd för att följa gällande lagar kring t.ex. sekretess och upphandling, tips och idéer om hur redan införda tjänster kan användas på olika sätt samt presentation av verktyg på marknaden.

För att på ett överskådligt sätt kunna presentera tillgängliga verktyg har Swedish Medtech,  IT&Telekomföretagen och Medtech4Health  tagit fram denna ”Utbudsplats”, en sökbar samlingssida med leverantörer av digitala lösningar och stöd för socialtjänst och kommunal vård och omsorg. Målgrupp för databasen är beslutsfattare, utförare och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg samt socialtjänst.

Swedish Medtech och IT&Telekomföretagen har uppmuntrat medlemsföretag och Medtech4Health sina finansierade projekt och företag att själva registrera sig och presentera sina lösningar. Företagen har själva lagt in sin information och Swedish Medtech, IT&Telekomföretagen och Medtech4Health tar endast ansvar för att tillhandahålla lösningen och sprida information. ”Observera att produkter och tjänster som registreras i denna databas ska vara lanserade och godkända enligt för dem gällande lagstiftning. Det betyder att medicintekniska produkter och tjänster som registreras i denna databas måste vara CE-märkta enligt MDD eller MDR. För övriga kommunikations- eller hälsorelaterade produkter och tjänster utan medicinskt syfte bör relevant gällande lagstiftning tillämpas.

Andra samverkansaktörer är bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner med fler.

Mer om de olika kategorierna

Stöd till anhörigvårdare, tex kontakt med andra i liknande situation, support som underlättar vårdarrollen.

Digital monitorering tex puls, blodtryck, vikt, mm som visar kurvor, direkt återkoppling till hemsjukvård, sjukvård.

T.ex. stödmaterial för social kontakt. Dessa möten är på frivilligbasis mellan invånare och tex mötesplats och kräver då inte lika hög säkerhet.

Möten avsedda för att hantera känslig information.

Kommunikation mellan anhöriga och närstående t ex användarvänlig bild, ljud och/eller videokommunikation från “eget hem” till särskilt boende.

Stöd som kan bidra till att ta del av kultur på distans.

Digital signering, läkemedelrobotar, påminnelsetjänster.

Lösningar som främjar och bibehåller rörlighet, tex, genom stöd, trygghet, uppmuntran.

Träningsappar, redskap för träning med stöd på distans, gruppträning på distans.

T.ex. digitala lås, elektronisk tittöga.

Lösningar som uppmärksammar personal på avvikelse enligt förutbestämda parametrar.

Tjänster för avvikelsehantering, larm, fallsensor, positionering, digitala lås, med mera.

Tjänst som faller utanför ovanstående kategorier. Meddela oss gärna om ni ser behover av nya kategorier i databasen, se kontaktinformation i högerspalten.

digitalvardochomsorg.se – ett stöd för hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Webbplatsen innehåller stöd, information och kunskap som verksamheter kan använda för att möta de utmaningar som uppstår på grund av den pågående pandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med följande partners: Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, E-hälsomyndigheten, SKR, IT&Telekomföretagen, Swedish Medtech och Medtech4Health. Uppdateringar sker löpande.

Till digitalvardochomsorg.se

UTBUDSPLATSEN


KONTAKT


MALIN HOLLMARK Sakkunnig Innovation och forskning, Swedish Medtech
Tel: +46 8 586 246 11

LARS LUNDBERG Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Tel: +46 8 762 70 53

MAGDALENA MARKLUND Kommunikatör, Medtech4Health
Tel:  +46 70 544 43 64

AKTUELLT


IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 1300 medlemsföretag – små, nystartade, väletablerade och stora – som sammantaget har närmare 100000 medarbetare i Sverige. Tillsammans driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Läs mer på itot.se

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik. Vi samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.

Läs mer på swedishmedtech.se

Medtech4Health driver att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vård och omsorg och komma till nytta. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova.

Läs mer om programmet på medtech4health.se