Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik. Vi arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vård och omsorg och skapa värde för patienter.  För att göra det möjligt samlar vi aktörer inom hälso-och sjukvård, akademi och näringsliv i regionala noder och i olika typer av projekt. Syftet är att genom innovationer effektivisera hälso- och sjukvården och stärka den medicintekniska industrin, nationellt och internationellt.

Innovativa satsningar inom vård och omsorg

Genom utlysningar på olika teman och det vi kallar strategiska projekt stödjer vi initiativ som sätter patient och brukare i fokus. Det gör vi genom att finansiera nyskapande tjänster, produkter, arbetssätt och processer. Krav på samarbete mellan hälso-och sjukvården, akademin och medicintekniska företag finns med i många av våra utlysningar och finansierade projekt.

Våra övergripande mål

  • Ett patientcentrerat och effektivt vårdsystem räknat i hälsoutfall per kostnad
  • Fortsatt nationell och internationell framgång för medicintekniska (Medtech) företag i Sverige.
  • Att Sverige erkänns internationellt för excellens inom behovsbaserad medicinteknisk innovation, forskning och utbildning

Vi arbetar i samverkan för att lösa samhällsutmaningar

Vi är ett av 17 strategiska innovationsprogram som arbetar på regeringens uppdrag via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Innovationsprogrammen arbetar genom samverkan inom de områden som är strategiskt viktiga för Sverige. Syftet är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft enligt Agenda 2030. Det innebär till exempel att hållbarhet och jämställdhet ska genomsyra de projekt vi finansierar.

Mer om de strategiska innovationsprogrammen på vinnova.se

KONTAKT


JONAS SARELD Programdirektör
Tel: +46 73 838 70 80