Hållbar samverkan mellan vård och medicinteknisk industri – för effektivt innovationsarbete som möter behoven

För att på ett hållbart och effektivt sätt utveckla hälso- och sjukvården behövs ett systematiskt sätt för att identifiera vilka behov som finns. De som har bäst kunskap om detta är patienter och hälso- och sjukvården själva och därför är det en fördel om innovationsprocesserna startar där. När konkreta lösningar sedan ska tas fram blir innovationsarbetet mer effektivt när vården samarbetar med externa aktörer.

Syfte: Innovation i samverkan

Syftet med Västra Götalandsregionens Innovationsmotor är att, genom samverkan, skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av hälso- och sjukvården. Samverkan ska vara strukturerad där företag, akademi och vården gemensamt hittar de bästa vägarna till ändamålsenlig forskning och innovation. Det ska också leda till att konkurrenskraften hos berörd industrisektor stärks. Projektet kommer även samverka med Regionalt Programområde (RPO) för rörelseorganens sjukdomar, som ansvarar för att regionalt anpassade processer samt regional kunskap och erfarenheter inom berört fokusområde förmedlas till nationellt programområde.
Läs mer

Mål: En hållbar modell för samverkan

Målet med Västra Götalandsregionens innovationsmotorprojekt är att arbeta fram en modell för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri. Medicinteknisk innovation ska vara ett självklart sätt att möta vårdens behov på och idéutveckling ska ske i jämlikt samarbete med industrin, inom de lagar och riktlinjer som offentlig verksamhet måste förhålla sig till. Genom att skapa en arena för samverkan, är målet också att på ett säkert sätt öppna en sluss för vårdens behov. Företag ska därmed kunna få direkt information om de utmaningar som behöver mötas och hur de, med sin innovationskraft, kan bidra till att skapa nya lösningar. Målsättningen är också att skapa förankring på alla nivåer inom vården – från utförare och patient till högsta ledningen, samt branschorganisation och regionalt programområde.

Effektmål

Långsiktigt är projektets syfte också att bidra till effektmålen för det nationella innovationsmotor-initiativet:

 • öka viljan att samverka nationellt mellan hälso- och sjukvård, patienter, universitet och högskolor, samt företag
 • öka kännedomen hos hälso- och sjukvård samt företag om formerna för välfungerande samverkan och samarbete över sektorerna
 • öka investeringarna i forskning och utveckling av svenska företag
 • öka upptaget av innovationer i svensk hälso- och sjukvård

Genomförande

Västra Götalandsregionens (VGR:s) Innovationsmotor kommer starta inom Ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten kommer fungera som en pilot, med artrospatientens vårdresa som prototyp för en samverkansmodell och utgångspunkt för behovskartläggning samt konceptutveckling.

Under projekttiden kommer fokusområdena främst vara de insatsområden för patientsäkerhet som har identifierats av VGR.
Läs mer (PDF)

 • vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vården
 • antibiotikaresistens
 • trycksår
 • medicintekniska produkter
 • överbeläggningar och utlokaliseringar
 • fallskador
 • undernäring
 • läkemedelsrelaterade skador
 • patientsäkerhetsutbildning


Leverans

Projektets resultat kommer redovisas på slutkonferensen, samt i en rapport som ska distribueras till intressenter.

Tidsplan (2020)

1: Samla kompetens samt bygga organisation och struktur

Syftet är att skapa en styrgrupp och en trafikledningsgrupp. Trafikledningsgruppen utgör projektets samverkansforum – en plats där representanter från industri och VGR möts (se tidigare bild).

När: mars – juni

2: Metod för behovskartläggning

För projektets genomförande och efterlevnad krävs kontinuerlig och systematisk identifiering av behov och utmaningar. I denna del kommer ledning och metod för en sådan process att utvecklas, med stöd från VGR-interna resurser för tjänstedesign.

När: maj – november

3: Strategi och arbetsmodell

För att samverkan mellan externa parter och offentlig verksamhet ska kunna ske på ett hållbart sätt kommer tydliga samarbetsformer att utvecklas. Förhållningssättet ska bygga på principer och regler i ”Överenskommelse om samverkansregler mellan industri och den offentligt finansierade hälso- och sjukvården” samt grundläggande principer för förändringsledning. Spelplanen för hälso- och sjukvård i samverkan, som utvecklats inom projektet SWEPER, kommer också att användas som vägledning.

Ladda ner Spelplanen för hälso-och sjukvård i samverkan på Swelifes webbplats:

När: augusti – december

4: Kommunikation

Kommunikation är en viktig och kontinuerlig del av projektet. Resultat och erfarenheter kommer kontinuerligt kommuniceras regionalt och nationellt, exempelvis under den nationella slutkonferensen.

När: mars – december

Du hittar Västra Götalandsregionens projektplan och andra rapporter kring Innovationsmotorer under Rapporter

INNOVATIONSMOTORER


KONTAKT


ERIK MÅRTENSSON  DJÄKEN, Projektledare

I KORTHET


 • Innovationsmotorer genomförs juni 2017-december 2020
 • Leds och koordineras av branschorganisationen Swedish Medtech
 • Läs mer om bakgrunden till projektet Innovationsmotorer