Co-creation

Hur tar vi fram evidens i samverkan?

Från landsting och regioner samt myndigheter efterfrågas ökade incitament för företag att utveckla sin dokumentation inför inträde på marknaden. Från företag efterfrågas samtidigt utökade möjligheter att tillsammans med vården generera evidens.

Om tillräcklig och nödvändig evidens saknas för en behandlingsmetod bör vården och företagen kunna generera denna i samverkan. Detta ämnar vi på Swedish Medtech, i nära samarbete med våra innovationsmotorer, företag och andra relevanta samarbetsparter, att ta fram och validera en modell för.

Till skillnad från exempelvis läkemedel visas värdet av medicinteknik ofta i klinisk vardag genom förbättringar i vårdprocesser, vilket i sin tur visar på de utmaningar som utvecklare av medicinteknik stöter på då omfattande underlag krävs innan första introduktion. Ytterligare utmaningar är att medicintekniska produkter ofta har ett stort kontextberoende p.g.a. t.ex. inlärningstid och operatörsberoende. Det är även ofta svårt att genomföra stora blindade RCT*-studier. Mer om skillnader mellan läkemedel och medicinteknik finns att läsa i rapporten Medicinteknik för framtiden – beslutsunderlag för införandet av medicinteknik
*Randomiserad kontrollerad studie

Co-sharing

Hur kan man bäst dela på den ekonomiska risk det innebär att implementera innovativ medicinteknik i vård och omsorg?

Detta delprojekt syftar till att förenkla för såväl behovsägare som lösningsägare att arbeta med delat risktagande. Bland annat kommer vi att följa ett case hos en av våra innovationsmotorer som står i begrepp att implementera en ny produkt eller tjänst. Tillsammans med verksamhet och aktuellt företag ska vi driva ett gemensamt utvecklingssamarbete för att utforska hur avtal kan se ut där affären regleras utifrån överenskomna utfallsmått.

INNOVATIONSMOTORER


KONTAKT


MALIN HOLLMARK
Projektledare

I KORTHET


  • Innovationsmotorer genomförs juni 2017-december 2020
  • Leds och koordineras av branschorganisationen Swedish Medtech
  • Läs mer om bakgrunden till projektet Innovationsmotorer